Friday, 15 December 2017

உலகை உலுக்கிய 10 புகைப்படங்கள்

லகை உலுக்கிய 10 புகைப்படங்கள் என்ற தலைப்பில் தொகுக்கப்பட்டிருக்கும் இந்த 10 புகைப்படங்ளில் சில புகைப்படங்கள் மனித வாழ்வின் கோரமான தருணங்களையும், சில புகைப்படங்கள் மனிதனின் இரக்க குணத்தையும் நமக்கு காண்பிக்கிறது.